Korzystanie z aplikacji zarządzanych przez firmę P.H.U. FOX oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce plików cookies.

rn

Zamknięcie ramki równoznaczne jest z nie wyświetlaniem komunikatu ponownie.

close

REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep wykladziny.pl dokonuje sprzedaży swoich produktów zainteresowanym klientom na podstawie złożonego zamówienia. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną a dowodem zakupu jest faktura, wypisana zgodnie z danymi podanymi przy rejestracji zamawiającego.

Właścicielem sklepu wykladziny.pl zwanym dalej sklepem internetowym jest firma PHU FOX Jolanta Marcinowska, ul. Działkowa 8, 62-004 Czerwonak, Kicin.

Użytkownicy mogą kontaktować się z serwisem za pomocą adresu e-mail: fox@wykladziny.pl 


SPOSÓB REJESTRACJI

Rejestracja powinna być dokonana przed rozpoczęciem składania zamówienia. Następuje ona z chwilą wypełnienia formularza, w tym podania danych firmy:

 • NIP
 • Osoba kontaktowa
 • Dokładny adres dostawy

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu. Ponadto przez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna – sprzedaży.

Aby dokonać zakupów w internetowym sklepie wykladziny.pl należy, po dodaniu towarów do koszyka, podać swoje dane personalne (imie, nazwisko, dokładny adres, nr telefonu).

W przypadku gdy Klientem jest płatnik podatku VAT (np. podmiot gospodarczy) prosimy o podanie osoby upoważnionej do podpisu faktury.

Potwierdzenie dostępności zamówionego towaru następuję w ciągu 24 godz. roboczych.


TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja złożonego zamówienia następuje w ciągu 48 godz. roboczych po uregulowaniu należności lub za pobraniem.

Towar jest dostarczany pod wskazany na zamówieniu adres dostawy.

W obecności kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy wszystkie zamówione towary znajdują sie w przesyłce. W przypadku stwierdzenia niejasności, np. gdy dostarczono towar inny, towar jest uszkodzony lub brak jest towaru w przesyłce należy skontaktować się telefonicznie z osobą obsługującą Państwa zamówienia.

Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie klient będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.


WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatności za zakupione towary można dokonać w następujące sposoby:

 • przelew-przedpłata - zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze znajdą się na koncie bankowym firmy PHU FOX Jolanta Marcinowska i zostaną zaksięgowane. Przelew prosimy dokonać poprzez system Przelewy24
 • za pobraniem - opłata za towar musi nastąpić w momencie odbioru przesyłki, każdorazowo do rąk kuriera
 • przelewy terminowe - dla klientów, których transakcje zostaną ubezpieczone

FAKTURA

Faktura VAT wystawiona zostaje po uregulowaniu należności za zamówiony towar. Po dokonaniu rejestracji zostaje natomiast wystawiona faktura pro forma.


ZASADY REKLAMACJI

Wszystkie prezentowane w serwisie towary objęte są gwarancją producenta.

Wszystkie reklamacje można zgłaszam e-mailem lub faxem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub gdy towar dostarczony Państwu nie zgadza się ze złożonym zamówieniem należy kontaktować się z osobą obsługującą Państwa zamówienie w celu sprecyzowania warunków zwrotu towaru.

Firma naprawia lub wymienia uszkodzony towar (tylko w uzasadnionych przypadkach) i odsyła do klienta na koszt:

 • własny - gdy uszkodzenie powstało nie z winy klienta lub w przypadku naprawy gwarancyjnej
 • klienta - kiedy uszkodzenie nastąpiło z winy klienta lub w przypadku naprawy pogwarancyjnej


UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

Sklep wykladziny.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: PHU FOX Jolanta Marcinowska, ul. Działkowa 8, 62-004 Czerwonak, Kicin lub na adres e-mail: sklep@wykladziny.pl

Wskazany w art. 7 termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu znajduje się w Załączniku nr 1.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

 • mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie)
 • wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym

Chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, 

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, w tym zwrot kosztów dostarczenia przez Sklep wykladziny.pl rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep wykladziny.pl). 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: PHU FOX Jolanta Marcinowska, ul. Działkowa 8, 62-004 Czerwonak, Kicin.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997, zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych otrzymanych w procesie rejestracji. Zgodnie z tą ustawa mają Państwo prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych.zAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: PHU FOX Jolanta Marcinowska, Kicin, Nowe Osiedle 41, 62-004 Czerwonak,
FAX: (+48 61) 811 12 08, E-MAIL: fox@wykladziny.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)……………………………………………………………………………….…

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………....

  

- Data ………………………………………………. Podpis konsumenta(-ów) 

Koszyk  

Brak produktów

Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podane ceny są cenami brutto

Koszyk Zamawiam i płacę

Darmowa Dostawa

Latest Posts

View all