Korzystanie z aplikacji zarządzanych przez firmę P.H.U. FOX oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce plików cookies.

rn

Zamknięcie ramki równoznaczne jest z nie wyświetlaniem komunikatu ponownie.

close

Regulamin obowiązujący klientów składających zamówienia do dn. 24.12.2014 r.

REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep wykladziny.pl dokonuje sprzedaży swoich produktów zainteresowanym klientom na podstawie złożonego zamówienia. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną a dowodem zakupu jest faktura, wypisana zgodnie z danymi podanymi przy rejestracji zamawiającego.

Właścicielem sklepu wykladziny.pl zwanym dalej sklepem internetowym jest firma PHU FOX Jolanta Marcinowska, ul. Działkowa 8, 62-004 Czerwonak, Kicin.

Użytkownicy mogą kontaktować się z serwisem za pomocą adresu e-mail: fox@wykladziny.pl 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma PHU FOX Jolanta Marcinowska z siedzibą w Kicin, ul. Działkowa 8, e-mail: fox@wykladziny.pl. 

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail fox@wykladziny.pl.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji i wysyłki zamówień na sklep.wykladziny.pl.

Dane mogą być udostępniane firmom kurierskim w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, lub do momentu usunięcia ich na życzenie osoby, której dotyczą.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

SPOSÓB REJESTRACJI

Rejestracja powinna być dokonana przed rozpoczęciem składania zamówienia. Następuje ona z chwilą wypełnienia formularza, w tym podania danych firmy:

 • NIP
 • Osoba kontaktowa
 • Dokładny adres dostawy

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu. Ponadto przez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna – sprzedaży.

Aby dokonać zakupów w internetowym sklepie wykladziny.pl należy, po dodaniu towarów do koszyka, podać swoje dane personalne (imie, nazwisko, dokładny adres, nr telefonu).

W przypadku gdy Klientem jest płatnik podatku VAT (np. podmiot gospodarczy) prosimy o podanie osoby upoważnionej do podpisu faktury.

Potwierdzenie dostępności zamówionego towaru następuję w ciągu 24 godz. roboczych.


TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja złożonego zamówienia następuje w ciągu 48 godz. roboczych po uregulowaniu należności lub za pobraniem.

Towar jest dostarczany pod wskazany na zamówieniu adres dostawy.

W obecności kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy wszystkie zamówione towary znajdują sie w przesyłce. W przypadku stwierdzenia niejasności, np. gdy dostarczono towar inny, towar jest uszkodzony lub brak jest towaru w przesyłce należy skontaktować się telefonicznie z osobą obsługującą Państwa zamówienia.

Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie klient będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.


WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatności za zakupione towary można dokonać w następujące sposoby:

 • przelew-przedpłata - zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze znajdą się na koncie bankowym firmy PHU FOX Jolanta Marcinowska i zostaną zaksięgowane. Przelew prosimy dokonać poprzez system Przelewy24
 • za pobraniem - opłata za towar musi nastąpić w momencie odbioru przesyłki, każdorazowo do rąk kuriera
 • przelewy terminowe - dla klientów, których transakcje zostaną ubezpieczone

FAKTURA

Faktura VAT wystawiona zostaje po uregulowaniu należności za zamówiony towar. Po dokonaniu rejestracji zostaje natomiast wystawiona faktura pro forma.


ZASADY REKLAMACJI

Wszystkie prezentowane w serwisie towary objęte są gwarancją producenta.

Wszystkie reklamacje można zgłaszam e-mailem lub faxem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub gdy towar dostarczony Państwu nie zgadza się ze złożonym zamówieniem należy kontaktować się z osobą obsługującą Państwa zamówienie w celu sprecyzowania warunków zwrotu towaru.

Firma naprawia lub wymienia uszkodzony towar (tylko w uzasadnionych przypadkach) i odsyła do klienta na koszt:

 • własny - gdy uszkodzenie powstało nie z winy klienta lub w przypadku naprawy gwarancyjnej
 • klienta - kiedy uszkodzenie nastąpiło z winy klienta lub w przypadku naprawy pogwarancyjnej


UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

Sklep wykladziny.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: PHU FOX Jolanta Marcinowska, ul. Działkowa 8, 62-004 Czerwonak, Kicin lub na adres e-mail: sklep@wykladziny.pl

Wskazany w art. 7 termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu znajduje się w Załączniku nr 1.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

 • mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie)
 • wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym

Chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, 

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, w tym zwrot kosztów dostarczenia przez Sklep wykladziny.pl rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep wykladziny.pl). 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: PHU FOX Jolanta Marcinowska, ul. Działkowa 8, 62-004 Czerwonak, Kicin.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997, zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych otrzymanych w procesie rejestracji. Zgodnie z tą ustawa mają Państwo prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych.ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: PHU FOX Jolanta Marcinowska, Kicin, Nowe Osiedle 41, 62-004 Czerwonak, 
FAX: (+48 61) 811 12 08, E-MAIL: fox@wykladziny.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)……………………………………………………………………………….…

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………....

  

- Data ………………………………………………. Podpis konsumenta(-ów) 

Koszyk  

Brak produktów

Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podane ceny są cenami brutto

Koszyk Zamawiam i płacę

Darmowa Dostawa

Latest Posts

View all